Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden

Houtindustrie Veteka B.V., KvK-nummer 18021495, Wit Hollandweg 3, 5091TB Middelbeers

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: de wederpartij van Veteka. Deze partij kan koper van goederen en/of opdrachtgever zijn, of krachtens enige andere rechtsbetrekking partij van Veteka zijn.

Consument: een Koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij het kopen van goederen en/of afnemen van diensten is. Veteka contracteert niet met een Consument.

Aflevering: het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan Koper.

Schriftelijk: hieronder wordt mede begrepen per fax of e-mail.

Veteka: Houtindustrie Veteka B.V.

Gelieerde rechtspersoon: de rechtspersoon die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoort, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

2. Uitbreiding beschermde personen – derdenbeding

Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van aan Veteka gelieerde rechtspersonen, de (middellijk) bestuurders en aandeelhouders van Veteka en aan hen gelieerde rechtspersonen alsmede ten behoeve van alle voor Veteka en gelieerde rechtspersonen werkzame personen, waaronder ingeschakelde derden. Zij kunnen op deze voorwaarden een beroep doen als ware zij Veteka.

3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

Een offerte van Veteka is 30 dagen geldig. Tussen Veteka en Koper komt een overeenkomst tot stand, zodra Veteka dit aan Koper schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Veteka een begin met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.

4. Technische en andere eisen – leveringsgebied

 • Technische en andere eisen die door Koper aan de te leveren of tot stand te brengen zaken worden gesteld en die afwijken van het in de branche van Veteka in Nederland gebruikelijke, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door Koper nadrukkelijk te worden gemeld.
 • Doorlevering door Koper of een derde van producten van Veteka naar de VS en/of Canada is verboden vanwege 18.1 (Aansprakelijkheid).

5. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Veteka een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van globale aanduiding: de hoedanigheden van te leveren of tot stand te brengen zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd of tot stand gebracht conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

6. Informatieverplichting en uitvoering van de overeenkomst                                                                            

 • Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Veteka aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Veteka worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Veteka zijn verstrekt, heeft Veteka het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Koper in rekening te brengen.
 • Veteka is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Veteka is uitgegaan van door Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij Veteka met deze onjuistheid of onvolledigheid bekend was.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Veteka de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Koper de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.
 • Alle opdrachten van Koper worden met terzijdestelling van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Veteka. Veteka bepaalt door welke persoon of personen, waaronder ook derden worden begrepen, de overeenkomst wordt uitgevoerd. Ook bepaalt Veteka op welke wijze en met welke middelen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Daarbij zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de redelijke wensen en aanwijzingen van Koper, mits dit naar het oordeel van Veteka bevorderlijk is voor een tijdige en correcte uitvoering van de opdracht. Veteka zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

7. Levering en contractduur

 • Aflevering van gekochte zaken vindt plaats door terbeschikkingstelling in het magazijn van Veteka (‘Ex Works’). Transport van gekochte zaken naar Koper vindt plaats voor rekening Veteka en risico van Koper. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren. Vrachtkosten bij leveringen met een factuurwaarde beneden de € 600,00 worden wel aan Koper in rekening gebracht.
 • Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, dan zullen de zaken worden getransporteerd en opgeslagen, bij Veteka of een derde, op kosten en voor risico van Koper.
 • De levertijd en/of uitvoeringstermijn wordt door Veteka altijd bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Veteka gaat bij de vaststelling ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar dan bekend zijn. Bij niet-tijdige aflevering of uitvoering dient Koper Veteka altijd schriftelijk in gebreke te stellen. Veteka is gehouden tot vergoeding van de schade die Koper vanaf het moment waarop Veteka in verzuim verkeert ter zake de tijdige levering lijdt. Bij niet-tijdige aflevering of uitvoering is iedere recht van Koper jegens Veteka op enige vergoeding beperkt tot een maximum van 1% van het factuurbedrag, tenzij het te laat geleverde of uitgevoerde een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan betrof, in welk geval vergoeding beperkt is tot een maximum van 1% van de factuurwaarde daarvan. Dit recht op vergoeding vervalt binnen één jaar nadat Veteka in verzuim is geraakt.
 • Het is Veteka toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Veteka bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Wijziging in de te leveren zaken

Veteka is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen – in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie – die vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

9. Wijziging van de overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Veteka zal Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Veteka Koper hierover tevoren inlichten. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal Veteka daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze vergoeding tot gevolg heeft.

10. Intellectueel eigendom (IE)

 • Alle door Veteka verstrekte stukken, waaronder rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en gegevensdragers, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Koper in het kader van de offerte en/of overeenkomst en mogen door Koper zonder voorafgaande toestemming van Veteka niet worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 • Veteka behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van haar IE-rechten, waaronder de Auteurswet.
 • Koper staat er jegens Veteka voor in dat de door Koper aan Veteka verstrekte instructies, informatie, ontwerpen en/of andere stukken de intellectuele eigendomsrechten van derden niet schenden en Koper vrijwaart Veteka voor alle aanspraken van derden ter zake.

11 Opzegging & beëindiging met wederzijds goedvinden

 • Voor zover sprake is van een overeenkomst van opdracht, kan Koper de overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen maar slechts wegens gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW.
 • In geval van tussentijdse opzegging wegens gewichtige redenen is Koper een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon verschuldigd, overeenkomstig het bepaalde in art. 7:411 BW.

12. Zekerheid

 • Veteka behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan Koper geleverde en te leveren zaken ter zake van vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Veteka aan Koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 • Door Veteka afgeleverde zaken, die krachtens 12.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet door Koper worden verwerkt of doorverkocht, zelfs niet in de normale bedrijfsuitoefening van Koper.
 • Indien Koper zijn verplichtingen jegens Veteka niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Veteka gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in 12.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Koper of derden die zaak voor Koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag, onverminderd het recht van Veteka om volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen.
 • Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud van Veteka geleverde zaken te voorzien van aanduidingen dat deze zaken geleverd zijn via en dus eigendom zijn van Veteka, bij gebreke waarvan wordt vermoed dat alle bij Koper aanwezige zaken van diezelfde soort in eigendom toebehoren aan Veteka. Dit laatste is een bewijsovereenkomst.
 • Koper is jegens Veteka gehouden om voor alle bestaande en alle toekomstige vorderingen van Veteka op Koper, uit welke hoofde ook, op eerste verzoek van Veteka, (aanvullende) zekerheid te stellen die naar de mening van Veteka zodoende is dat zij doorlopend naar haar oordeel voldoende zekerheid heeft en zal hebben.

13. Gebreken

 • Koper dient de gekochte zaken bij Aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper tenminste na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) beantwoorden aan de overeenkomst;
 • of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
  • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 14 dagen na Aflevering schriftelijk aan Veteka te melden, op straffe van verval van recht.
  • Niet-zichtbare gebreken dient Koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar na Aflevering schriftelijk te melden aan Veteka, op straffe van verval van recht.
  • Klachten over verrichte werkzaamheden en diensten dienen binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 jaar nadat de werkzaamheden of diensten hadden moeten zijn voltooid, schriftelijk te worden gemeld aan Veteka, op straffe van verval van recht.
  • Natuurlijke eigenschappen van de door Veteka geleverde of gebruikte zaken zoals: het feit dat de zaken niet allen precies dezelfde eigenschappen bezitten; het ‘werken van het hout’; ‘noesten’ en; kleurverschillen die materiaaleigen zijn; kwalificeren nooit als gebrek.
  • De gevolgen van een ondeugdelijke uitvoering van de overeenkomst door Veteka, die te wijten is aan eigenschappen van zaken afkomstig van Koper (bijvoorbeeld ‘werken van het hout’), komen voor rekening van Koper, tenzij Veteka met betrekking tot deze eigenschappen in deskundigheid of zorgvuldigheid tekort is geschoten.
  • Koper dient zaken en (bewijs)stukken waarover hij klaagt te bewaren, zodat Veteka een reële mogelijkheid heeft deze te inspecteren, op straffe van verval van recht van Koper. Koper is telkens gehouden om Veteka te voorzien van de onderbouwing van diens klacht, op straffe van verval van recht.
  • Indien Veteka blijkt dat een klacht gegrond is, dan zal Veteka – naar haar keuze – de koopsom of een vergoeding (terug)betalen; de werkzaamheden/ diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen of; de zaken/ diensten alsnog leveren tenzij dit inmiddels voor Koper zinloos is geworden. Dit laatste dient door Koper gemotiveerd aangetoond te worden. Als Veteka aansprakelijk is voor schade van Koper dan geldt telkens 18 (Aansprakelijkheid).

14. Prijsverhoging

Als Veteka met Koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Veteka niettemin gerechtigd tot verhoging daarvan, voor zover nodig met terzijdestelling van de wet, met: extra kosten die na het sluiten van de overeenkomst ontstaan of aan het licht komen zonder dat dit aan Veteka kan worden toegerekend en Veteka bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden. Als de prijsverhoging meer dan 5% bedraagt, dan is Koper gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, mits Koper voldoet aan art. 7:764 lid 2 BW. Verhogingen in belastingen en wisselkoersen mag Veteka altijd doorbelasten zonder dat Koper mag opzeggen.

15. Betaling

 • Facturen van Veteka dienen door Koper binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden betaald per bankoverschrijving in Euro, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 • Door Koper gedane betalingen strekken – zelfs indien Koper bij de betaling anders vermeldt – steeds eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten, dan op opeisbare facturen ter zake waarvan het eigendomsvoorbehoud reeds vervallen is, en ten slotte op de facturen die het langst open staan.
 • Indien Koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Veteka rustende betalingsverplichting dan is Koper over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd conform de wettelijke handelsrente plus 4%, met een minimum van 12% per jaar.
 • Veteka en iedere aan Veteka gelieerde rechtspersoon zijn (ook onderling) steeds bevoegd om al hetgeen zij al dan niet opeisbaar van Koper te vorderen hebben te verrekenen met een eventuele tegenvordering van Koper. Koper is zonder toestemming van Veteka niet bevoegd om zijn eventuele vorderingen op Veteka te verrekenen. Koper komt jegens Veteka geen enkel opschortingsrecht toe.

16. Opeisbaarheid vorderingen & opschorting/ontbinding

Alle vorderingen van Veteka op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar:

 • indien Koper in verzuim raakt met betrekking tot één van zijn verplichtingen jegens Veteka;
 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan Veteka ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Koper in verzuim is met betrekking tot zijn verplichtingen jegens zijn (huis)bank.
 • indien de aanvraag van de surseance het faillissement of een (vorm van) schuldsanering van Koper of een beslag ten laste van Koper op een substantieel deel van de goederen van Koper of op zaken die zich onder koper bevinden en die in eigendom aan Veteka toebehoren of waarop Veteka een zekerheidsrecht heeft;
 • één of meerdere van voornoemde omstandigheden zich voordoen ter zake een aan Koper gelieerde rechtspersoon die met Veteka of een aan Veteka gelieerde rechtspersoon een overeenkomst gesloten heeft.

In de genoemde gevallen is Veteka bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden of met onmiddellijke ingang op te zeggen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.

17. Incassokosten

 • Indien Koper in verzuim raakt ter zake een op hem jegens Veteka rustende betalingsverplichting dan is Koper, na één betalingsherinnering van Veteka, gehouden de buitengerechtelijke kosten van Veteka te vergoeden. Deze kosten worden gefixeerd op 15% van het verschuldigde, met een minimum van € 500,00, onverminderd het bedrag van een proceskostenveroordeling bij invordering in rechte na betwisting.
 • Koper is jegens Veteka de door Veteka gemaakte gerechtelijk kosten ter verkrijging van betaling verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover Koper aantoont dat deze onredelijk hoog zijn.

18. Aansprakelijkheid

 • Veteka is verzekerd voor schade aan ‘personen’ en/of ‘zaken’ (van derden) die is ontstaan wegens een onrechtmatige daad van Veteka en/of wegens toerekenbare tekortkoming van Veteka in de nakoming van een verbintenis, tot een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per aanspraak en € 5 miljoen per jaar. Uitgezonderd van dekking zijn in ieder geval schades in de VS en/of Canada en rechtsverhoudingen die worden beheerst door het recht van de VS en/of Canada.
 • Ieder recht van Koper jegens Veteka op vergoeding als gevolg van een gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één “Gebeurtenis”, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekering van Veteka ter zake gedane uitkering vermeerderd met het toepasselijke eigen risico.

Indien de verzekering ter zake de Gebeurtenis geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is ieder recht op vergoeding van Koper jegens Veteka beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de prestatie van Veteka gedurende het tijdsvlak waarin de Gebeurtenis plaatsvond, tenzij de Gebeurtenis het gevolg is van of ziet op een individueel gefactureerde prestatie of een individualiseerbaar gedeelte daarvan, in welk geval vergoeding beperkt is tot maximaal de factuurwaarde daarvan.

 

 

 • Nooit voor vergoeding in aanmerking komt:
 • schade veroorzaakt (aan bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, muren, plafonds en vloer) door het in elkaar zetten, bevestigen en monteren van de door Veteka geleverde zaken;
 • bedrijfsschade/gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatie-schade en gederfde winst;
 • schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of van personen binnen de organisatie Veteka die niet met de leiding van zijn bedrijf belast zijn;
 • In het kader van 13 (Gebreken) door Koper, binnen de hersteltermijn van Veteka gemaakte kosten (bijv. controle-/verzendkosten);
 • schade door geheel of gedeeltelijk verlies, tenietgaan en diefstal van zaken afkomstig van Koper die aan Veteka ter beschikking zijn gesteld. Koper dient deze zaken zelf te verzekeren.
  • Bovenstaande beperkingen gelden ook voor onrechtmatige daden van Veteka en al dan niet impliciet door Veteka gegeven garanties. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Veteka of van met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.
  • Veteka is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens Koper te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is beperkt tot het bedrag dat Veteka op deze derden kan verhalen.
  • Koper vrijwaart Veteka voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die verband houdt met of voortvloeit uit de door Veteka uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Veteka daarvoor krachtens het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden niet jegens Koper aansprakelijk is of de aanspraak de in dit artikel genoemde maximum aanspraak overtreft. Koper is gehouden alle door Veteka in dit verband geleden schade waaronder de volledige kosten van verweer te vergoeden.
  • Iedere rechtsvordering van Koper jegens Veteka vervalt na één jaar nadat Koper daarmee bekend werd en/of diens rechtsvordering jegens Veteka geldend kon maken.

19. Overmacht

 • Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van Veteka die (mede) wordt veroorzaakt door omstandigheden die niet aan Veteka kunnen worden toegerekend en niet voorzienbaar waren. Onder deze omstandigheden vallen in ieder geval: stagnatie bij toeleveranciers of andere derden – zoals (zee)vervoerders – waarvan Veteka afhankelijk is; stakingen of werkonderbrekingen; het weer; groot en klein molest; aardbevingen; brand; verlies of diefstal van gereedschappen of machines; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en/of andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; wegblokkades; en import- of handelsbeperkingen.
 • Veteka heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Veteka haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Veteka opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Veteka niet mogelijk is langer duurt dan 10 werkdagen dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat partijen in dat geval over en weer tot enige vergoeding gehouden zijn.
 • Indien Veteka bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Veteka en Koper is Nederlands recht met uitsluiting van het CISG van toepassing. Slechts de Nederlandse rechter is bevoegd om van eventuele geschillen tussen Koper en Veteka kennis te nemen. De rechter te Breda is exclusief bevoegd behoudens toepasselijkheid van art. 93 Rv. Veteka blijft echter bevoegd Koper te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper.

ZaagMaat
Eenvoudig & snel je optimale zaagstaat berekenen. Minimaal kortverlies & maximaal rendement was nog nooit zo simpel!
Start nu!
RekenMaat
RekenMaat
Omrekenen van prijs per kuub (m3) naar prijs per meter (m1) of meters omzetten naar m3 lastig? Niet met onze Rekenmaat!
Start nu!
ZaagMaat
Close

Veteka maakt gebruik van cookies

Wij maken op onze website gebruik van cookies om de website te verbeteren. Deze functionele en analytische cookies bevatten nooit uw persoonsgegevens. Door op ‘Cookie instellingen’ te klikken, kun je meer lezen over onze cookies en je voorkeuren aanpassen.